Etikettarkiv: slitagersättning

Hur används slitagersättning?

Av de 18 föreningar som jag kontaktade hade sex svarat att de brukar ta ut slitageersättning. Tre angav att de använt det vid skogsavverkning och vid två fall använde en hyresgäst respektive en fastighetsägare vägen mer under en tid. En förening hade ett fall då en lantbrukare utanför båtnadsområdet, det område som vägen betjänar, som använt vägen.

Hur kommer man fram till ersättningen?
Som beskrivits tidigare ska slitageersättningen täcka de merkostnader som uppkommer till följd av den ökade användningen men någon vedertagen metod att räkna fram den finns inte. I min undersökning har föreningarna i alla fall utom ett kommit överens om att den som använder vägen extra ska återställa de skador som uppkommer. I ett fall när en fastighetsägare använde vägen mer gjorde man en muntlig överenskommelse och ersättningen räknades fram enligt tonkilometermetoden. Hur de exakt räknade är dock oklart.

Av vilka anledningar använder man inte slitageersättning?
Den största anledningen till att föreningarna inte använder slitageersättning är att de tycker det är krångligt eller att de inte tycker det funnits anledning. De tycker det fungerar bra ändå och i dessa fall är det troligtvis ingen som använder vägen mer än vad andelstalen täcker för då hade frågan antagligen kommit upp.

Läs mer: Slitageersättning, Läs hela examensarbetet

(Intressant ?)

Annonser

Så fungerar slitageersättning

Om en fastighet använder vägen i avsevärt större omfattning än normalt är fastighetens ägare skyldig, enligt 48a §, att betala slitageersättning för de merkostnader som uppkommer. Exempel på när extra slitageersättning kan bli aktuellt är vid byggnadsarbeten och skogsavverkningar.23 Merkostnaderna är av två slag, dels ökat slitage som innefattar den icke synliga nedbrytningen av vägkroppen som ger ett ökat behov av vanliga underhållsåtgärder, dels direkta skador i form av söndertryckta slänter och diken samt raserade trummor.

Då det både kan vara svårt att avgöra när en väg används mer än vad som motsvarar andelstalet för drift och underhåll och svårt att beräkna kostnaderna för den ökade användningen ska ersättningen bestämmas enligt en skälighetsbedömning i varje enskilt fall.25 Samfällighetens styrelse och berörd fastighetsägare ska komma överens om ersättningens storlek. Om tvist uppkommer om frågan kan talan väckas hos fastighetsdomstolen.

Även andra än i samfälligheten deltagande fastigheter kan, om det är av väsentlig betydelse, mot slitageersättning använda vägen som exempelvis utfartsväg. Ersättningen ska beslutas vid förrättning och betalas årligen i förskott eller som engångsbelopp. Regeln infördes 1998 men inget hindrar att det tillämpas på gemensamhetsanläggningar som är bildade tidigare och gäller även om det inte angetts i anläggningsbeslutet.

Slitageersättning ska också betalas om en samfällighetsförening får rätt att använda befintlig väg som tillhör annan samfällighetsförening. Detta under förutsättning att det är lämpligare än att fastigheterna ansluts till den andra anläggningen. Ersättningen ska bestämmas efter vad som är skäligt med tanke på det slitage som uppkommer av användningen. Ersättningen ska, liksom annan slitageersättning, betalas årligen eller som engångsbelopp.

Läs även: Så fungerar tonkilometermetoden, Mer om tonkilometermetoden och kostnadsfördelning, Läs hela examensarbetet

(Intressant ?)