Etikettarkiv: samfällighetsförening

Examensarbete

Tänkte dela med mig av arbetet med mitt examensarbete och när det är klart publicera det här. Det blir förhoppningsvis i juni. Examensarbetet kommer att handla om enskilda vägar som förvaltas av samfällighetsföreningar. Jag kommer att ta upp frågor som kostnadsfördelning, extra slitageersättning och omförrättning.

Jag har samlat på mig en del material om ämnet som jag tänkte dela med mig av. Böcker, artiklar, dokument från Lantmäteriet, gamla examensarbeten mm.

Annonser

Termer och begrepp

Det finns en del begrepp som inte alltid är helt lätta att hålla isär, här kommer förklaring på några. Listan kommer kanske att fyllas på ytterligare ju längre jag kommer i arbetet.

  • Anläggningssamfällighet – De fastigheter som ingår i en gemensamhetsanläggning tillhör en samfällighet som ansvarar för anläggningens utförande och drift.
  • Båtnadsområde – Det geografiska område som vägen betjänar. Område som ingår i en båtnadsberäkning där man räknar på om vägen lönar sig att bygga. Området begränsas av de ingående fastigheterna eller de delar av fastigheterna som betjänas av vägen. En ingående fastighet kan även ha lotter på andra ställen som inte ingår i samma båtnadsområde.
  • Delägare – Ägare av deltagande fastigheter i en samfällighet.
  • Gemensamhetsanläggning – Anläggning som inrättats med AL och är gemensam mellan två eller flera fastigheter.
  • Sakägare – De personer (juridiska och fysiska) som är berörd av en särskild fråga, till exempel en gemensamhetsanläggning.
  • Samfällighetsförening – När en samfällighet förvaltas genom förenings­för­valt­ning bil­d­as en samfällighetsförening där deltagande fast­igheter är delägare.
  • Vägförening – Förvaltning av en enskild väg inom tätare bebyggelse enligt EVL kap 3 sköttes av en vägförening.
  • Vägsamfällighet – Förvaltning av en enskild väg på landet eller skogs­bil­vägar enligt EVL kap 2 och 4 sköttes av en väg­samfällig­het.

Webb-platser

Det finns några användbara webbplatser om man är intresserad av vägsamfälligheter. Här är några:

REV – Riksförbundet Enskilda Vägar – Här kan man till exempel läsa deras medlemstidning REV-Bulletinen.

Lantmäteriet

Service för samfällighetsföreningar

Samverka kring fastigheters gemensamma behov

Fastighetsregistret – Allmänna delen/Textdel – Statistik Här hittade jag information om hur många gemensamhetsanläggningar det finns och bildas varje år. Mycket annan statistik finns också.

Kronofogden

Handboken Utmätning, Information om utmätningar.

Trafikverket

Om enskilda vägar

Vägstatistik – enskilda vägar

Lagar

Notisum

Lagen.nu