Etikettarkiv: sakägare

Termer och begrepp

Det finns en del begrepp som inte alltid är helt lätta att hålla isär, här kommer förklaring på några. Listan kommer kanske att fyllas på ytterligare ju längre jag kommer i arbetet.

  • Anläggningssamfällighet – De fastigheter som ingår i en gemensamhetsanläggning tillhör en samfällighet som ansvarar för anläggningens utförande och drift.
  • Båtnadsområde – Det geografiska område som vägen betjänar. Område som ingår i en båtnadsberäkning där man räknar på om vägen lönar sig att bygga. Området begränsas av de ingående fastigheterna eller de delar av fastigheterna som betjänas av vägen. En ingående fastighet kan även ha lotter på andra ställen som inte ingår i samma båtnadsområde.
  • Delägare – Ägare av deltagande fastigheter i en samfällighet.
  • Gemensamhetsanläggning – Anläggning som inrättats med AL och är gemensam mellan två eller flera fastigheter.
  • Sakägare – De personer (juridiska och fysiska) som är berörd av en särskild fråga, till exempel en gemensamhetsanläggning.
  • Samfällighetsförening – När en samfällighet förvaltas genom förenings­för­valt­ning bil­d­as en samfällighetsförening där deltagande fast­igheter är delägare.
  • Vägförening – Förvaltning av en enskild väg inom tätare bebyggelse enligt EVL kap 3 sköttes av en vägförening.
  • Vägsamfällighet – Förvaltning av en enskild väg på landet eller skogs­bil­vägar enligt EVL kap 2 och 4 sköttes av en väg­samfällig­het.
Annonser