Etikettarkiv: litteratur

Böcker

 

Jag har letat upp en del böcker som tar upp enskilda vägar och samfällighetsföreningar. En del kommer jag använda som referenser i mitt examensarbete men det blir nog inte alla. Här är de böcker jag hittat som verkar relevanta: 

  • Almqvist, Per-Olof, Kalbro, Thomas & Larsson, Hans (1984). Anläggningslagen: tillämpning och erfarenheter. Stockholm: Statens råd för byggnadsforskning.
  • Bexelius, Alfred & Körlof, Voldmar (red.) (1965). Väglagarna: lagen om allmänna vägar, lagen om enskilda vägar m.fl. författningar ang. vägväsendet med anmärkningar och sakregister. 2., [revid.] uppl. Stockholm: Norstedt
  • Ekbäck, Peter (2007). Fastighetssamverkan för utförande, drift och förvaltning av gemensamma anläggningar: särskilt om Anläggningslagen och Lagen om förvaltning av samfälligheter. Stockholm: KTH.
  • Hemström, Carl (1986). Gemensamhetsanläggningar: inrättande och förvaltning. Stockholm: Norstedt
  • Ohlsson, Sven-Olof & Johansson, Hans (1981). Anläggningslagens tillämpning: gemensamhetsanläggningar, problem och erfarenheter. Stockholm: Statens råd för byggnadsforskning
  • Österberg, Tommy (2004). Samfälligheter: handbok för samfällighetsföreningar. 8., [uppdaterade] uppl. Stockholm: Norstedts juridik
  • Julstad, Barbro. Fastighetsindelning och markanvändning. Allmänt om fastighetsrätt och ganska lite om anläggningslagen, mest en introduktion
  • Kalbro Thomas. Markexploatering. Inte så mycket om gemensamhetsanläggningar.
  • EVA-REV – Ny utgåva – okt 2009 – handboken för väghållare, utgiven av Riksförbundet Enskilda Vägar

 

Annonser