Etikettarkiv: LGA

Tidigare lagstiftning för enskilda vägar

Sedan 1734 har vi i Sverige haft lagar som styrt väghållningen i landet då det togs med i byggningabalkens 25 kapitel. Även om den i första hand var avsedd för allmänna vägar tillämpades den också för enskilda. Speciellt gällde detta delningsgrunden för väghållningsskyldigheten på byvägarna som skulle underhållas av dem som använde den.

Fram till 1891 års lag om allmänna vägar på landet var det med små undantag markägare eller brukare av marken som stod för väghållningen. Efter denna lags antagande utgick ett visst, om än mycket litet, statsbidrag för väghållningen. 1907 kom lagen den 5 juli 1907 om enskilda vägar på landet och det var den första lagen för vägar på landsbygden som inte hade betydelse för den allmänna samfärdseln. Det är de vi idag kallar enskilda vägar och de skulle vara av stadigvarande betydelse för en eller flera fastigheter. I och med denna lag fick man rätt att om det var av synnerlig vikt dra fram väg över annans mark eller utnyttja en redan befintlig väg. Fastigheternas väghållningsskyldighet att bygga och underhålla vägen bestämdes efter omfattningen av den beräknade användningen.

Snart kom behov av reglering av enskilda vägar även inom städer och 1926 ersattes 1907 års lag med lagen den 29 juni 1926 (nr 352) om enskilda vägar. Denna lag gällde förutom på landsbygden också inom icke planlagt område i städer och samhällen. Utöver detta var den stora nyheten att väghållningen kunde skötas enligt ett gemensamhetssystem där deltagarna hade rösträtt efter det andelstal som gällde för väghållningsskyldigheten och bestämdes av den beräknade användningen.

(Intressant ?)

Annonser