Etikettarkiv: Lantmäteriet

Ordlistor för fastighetsrätt

Båtnadsområde, officialrättighet och graderingsvärdering. Det används en hel del ord som kan vara svåra att förstå inom fastighetsrätt. Jag har samlat på mig några ordlistor inom fastighetsrätt och allmän juridik som går att hitta på internet.

Lantmäteriets ordlistor:
Ordlista för fastighetsrätt.
Ordlista för inskrivningar.
Ordlista om min fastighet.

Andra ordlistor:
Juridisk ordlista, Sveriges domstolar
Juridisk ordlista, internetjuridik.com
Juridisk ordlista, juridikfokus.se
Ordlista samhällsplanering, Länsstyrelsen

Några termer och begrepp har jag förklarat i ett tidigare inlägg.

Ett annat tips om man inte förstår tycker jag kan vara att söka på Wikipedia.

För engelska översättningar av juridiska- och lantmäteriuttryck har jag tidigare lagt ut några länkar.

(Intressant ?)

Annonser

Så fungerar tonkilometermetoden

Bild från http://www.revriks.se/

Jag ska försöka förklara hur tonkilometermetoden fungerar. Den används för att bestämma andelstalet för drift och underhåll för gemensamhetsanläggningar för vägar. I § 15 i anläggningslagen står att andelstalet för driften ska bestämmas främst med hänsyn till den beräknade användningen av vägen.

För att bestämma andelstalet för vägar används numera, med få undantag, den så kallade tonkilometermetoden enligt en LMV-rapport från 1995. Denna rapport ersatte ett PM från 1975 och rekommenderar nya värden för att bestämma trafik­mängder på grund av de nya förhållanden som skett under de 20 åren.

Ett antal vanliga fastighetstyper har fått schablontal för uppskattad trafikmängd som de normalt alstrar i antal ton per år. En permanentbostad anses till exempel alstra 1800 ton per år och en fritidsbostad med normalt utnyttjande alstrar 600 ton per år. För jord- och skogsbruksfastigheter räknas andra faktorer in som exempelvis brukningsarea, typ av brukning och var i landet fastigheten ligger.

Detta schablontal multipliceras med väglängden respektive fastighet använder och det ger då ett värde för varje deltagande fastighets belastning på vägen. Är det en väg med utfart åt två håll görs en bedömning hur mycket trafik som går åt vardera hållet.

Här har man inte bara räknat den egna användningen utan även trafik till fastigheten som till exempel sophämtning, hemhjälp och post. Vid enkla förhållanden som till exempel samlad bebyggelse i ett fritidshusområde med någorlunda lika väglängd kan ytterligare schablonisering göras och ofta får då alla fastigheter samma andelstal.

Dessutom ska också en skälighetsbedömning göras så inga andelstal blir orimliga.

Tonkilometermetoden, LMV-rapport 1995:11 kan beställas från Lantmäteriet för en kostnad av 100 kr. (Jag hittar dock inte hur på deras hemsida så det enklaste kanske är att höra med sitt lokala lantmäterikontor).

Läs även: Mer om tonkilometermetoden och kostnadsfördelning

UPPDATERAT: Under 2010 har nya schablontal för olika fastighetstyper tagits fram för att bätre spegla dagens fordonsvikt och antalet transporter som sker idag. Se Underlag för tonkilometermetoden.

Lantmäteriet har samlat frågor och svar om gemensamhetsanläggningar och enskilda vägar.

Intressant ?

Lantmäteriets dokument

Andelstalen för gemensamhetsanläggningar för väg räknas med få undantag fram med hjälp av tonkilometermetoden där schablontal för olika fastighetstyper är framtagna. Den beskrivs i en LMV-rapport från 1995 och nya rekommendationer för schablontalen har tagits fram under 2010, se länk nedan.

Den ursprungliga beräkningsmetoden beskrivs i ett PM från 1975 där schablontalen uppdaterades till 1995.