Etikettarkiv: lagar

Tidigare lagstiftning för enskilda vägar: Lagen om enskilda vägar (EVL)

Lagen om enskilda vägar (EVL) antogs 1939 och användes fram till 1998 när AL gjordes om för att gälla även vägar inom tätare bebyggelse som reglerades i EVL kap tre. Kapitel två och fyra i EVL som berörde enskilda vägar i allmänhet respektive skogsbilvägar upphävdes i samband av att AL antogs 1974.

Lagen var tillämplig inte bara som tidigare för väg för stadigvarande bruk utan även för tillfälliga behov. Nytt var också att inte bara körvägar utan även gångvägar reglerades. Sammanslutningen av fastigheter för vägar enligt kapitel två och fyra kallades vägsamfällighet Enligt kapitel tre ansvarade fastigheterna för väghållningen i form av en vägförening. De vägsamfälligheter och vägföreningar som skapats med EVL blev när den upphävdes automatiskt gemensamhetsanläggningar förvaltade av samfällighetsföreningar.

Kapitel 2, enskilda vägar i allmänhet
Fastighetsägare hade skyldighet att upplåta mark till väg om det inte uppstår allvarligt men. Arbetet med byggnation, underhåll och vinterväghållning skulle fördelas antingen efter andelstal eller efter vägdelning eller en kombination av dessa. Vägdelning innebär att fastigheterna är ansvariga för var sin vägsträcka. Kostnader för väghållningen skulle fördelas med hänsyn till omfattningen av den beräknade användningen av vägen. Ingen fastighet får dock ha större andel än vad som svarar mot dess nytta av vägen.

Hänsyn om användningen ska främst styras av stadigvarande förhållanden och inte av tillfällig eller personlig användning. Även väglängden som fastigheten använder och vilken typ av trafik har betydelse för andelen. Det är möjligt att dela upp kostnaderna för vägbyggnad, vägunderhåll och vinterväghållning så deltagare inte har samma andelstal eller inte deltar alls i någon av de tre delarna. I begreppet vägbyggnad ingår även omläggning och standardhöjning av befintlig väg. Även fastighet som inte deltar i väghållningen kan få rätt att använda vägen mot en i förväg betalad slitageersättning.

Två eller flera fastigheter som tillsammans ansvarar för väghållning utgör en vägsamfällighet. Vägsamfälligheten är ansvarig för väghållningen och ska av deltagarna uttaxera nödvändiga kostnader. Vid problem att få in betalning av de deltagande fastigheterna gäller att dessa kostnader är personligt knutna till respektive fastighetsägare.

Kapitel 3, enskilda vägar inom tätare bebyggelse
För enskilda vägar inom områden på landet eller i stad med tätare bebyggelse eller där det kommer att bli tätare bebyggelse skulle tredje kapitlet användas. En vägförening skulle sköta och bekosta väghållningen för föreningens vägar och även annan allmän plats i eventuell byggnadsplan.

I vägföreningen ska ingå de fastigheter som är belägna inom vägföreningsområdet förutom fastigheter som inom området endast innehåller väg, järnväg eller kanal.

Kostnader för väghållningen ska som huvudregel fördelas i förhållande till fastigheternas taxeringsvärde. Detta är en stor skillnad jämfört med kapitel två och motiveras med att en uppskattning av användningen i ett tätbebyggt samhälle skulle bli alltför osäker och vägen anses vara av stor nytta oavsett vilken fastighet som ligger till grund för trafiken. Vägnätet anses också vara en nödvändig förutsättning för samhällsbildningen.

Värdestegringen som vägnätets anläggande och drift ger fastigheterna ansåg man vara någorlunda proportionerlig med fastigheternas värde och då var taxeringsvärdet en lämplig fördelningsgrund. Fastigheternas andelar uppdateras därför varje år då nya taxeringsvärden beräknas. För fastigheter som saknar taxeringsvärde bestäms ett särskilt värde till grund för andelstal. Det finns även en undantagsregel att ersätta taxeringsvärdet med annan fördelningsnorm om den ger ett bättre uttryck för fastigheternas nytta av vägen. Även den ska vara rörlig över tid. I motsats mot reglerna i andra kapitlet får man här inte ha olika, fasta andelstal för olika grenar av vägföreningens verksamhet utan alla kostnader ska fördelas på samma sätt.

I förvaltningen av vägföreningar och vägsamfälligheter är den största skillnaden att en ledamot i vägföreningens styrelse ska utses av länsstyrelsen. De tar även initiativ till bildande av vägförening.

Kapitel 4, särskilda bestämmelser rörande skogsvägar
I stort gällde samma regler som i kapitel 2. Dock kan deltagande i vägfördelningen jämkas om det är skäligt med tanke på god

Läs även: Tidigare lagstiftning för enskilda vägar

(Intressant ?)

Annonser

Tidigare lagstiftning för enskilda vägar

Sedan 1734 har vi i Sverige haft lagar som styrt väghållningen i landet då det togs med i byggningabalkens 25 kapitel. Även om den i första hand var avsedd för allmänna vägar tillämpades den också för enskilda. Speciellt gällde detta delningsgrunden för väghållningsskyldigheten på byvägarna som skulle underhållas av dem som använde den.

Fram till 1891 års lag om allmänna vägar på landet var det med små undantag markägare eller brukare av marken som stod för väghållningen. Efter denna lags antagande utgick ett visst, om än mycket litet, statsbidrag för väghållningen. 1907 kom lagen den 5 juli 1907 om enskilda vägar på landet och det var den första lagen för vägar på landsbygden som inte hade betydelse för den allmänna samfärdseln. Det är de vi idag kallar enskilda vägar och de skulle vara av stadigvarande betydelse för en eller flera fastigheter. I och med denna lag fick man rätt att om det var av synnerlig vikt dra fram väg över annans mark eller utnyttja en redan befintlig väg. Fastigheternas väghållningsskyldighet att bygga och underhålla vägen bestämdes efter omfattningen av den beräknade användningen.

Snart kom behov av reglering av enskilda vägar även inom städer och 1926 ersattes 1907 års lag med lagen den 29 juni 1926 (nr 352) om enskilda vägar. Denna lag gällde förutom på landsbygden också inom icke planlagt område i städer och samhällen. Utöver detta var den stora nyheten att väghållningen kunde skötas enligt ett gemensamhetssystem där deltagarna hade rösträtt efter det andelstal som gällde för väghållningsskyldigheten och bestämdes av den beräknade användningen.

(Intressant ?)

Examensarbete

Tänkte dela med mig av arbetet med mitt examensarbete och när det är klart publicera det här. Det blir förhoppningsvis i juni. Examensarbetet kommer att handla om enskilda vägar som förvaltas av samfällighetsföreningar. Jag kommer att ta upp frågor som kostnadsfördelning, extra slitageersättning och omförrättning.

Jag har samlat på mig en del material om ämnet som jag tänkte dela med mig av. Böcker, artiklar, dokument från Lantmäteriet, gamla examensarbeten mm.

Lagar och förarbeten


Lagar

BB – Byggningabalken år 1734  (om vägar i 25 kapitel, 1 §)

Lagen den 5 juli 1907 om enskilda vägar på landet

Lagen den 29 juni 1926 (nr 352) om enskilda vägar

EVL – lag (1939:608) om enskilda vägar

LGA – lagen (1966:700) om vissa gemensamhetsanläggningar – Upphävdes när AL trädde i kraft 1974. Finns inte digitalt.

AL – Anläggningslag (1973:1149)

SFL – Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Lag (1997:620) om upphävande av lagen (1939:608) om enskilda vägar

Propositioner

Proposition 1996/97:92 Enskilda vägar – EVL upphävs och ersätts av AL och SFL

Proposition 1973:160 Förslag till AL och SFL

Prop 1966:128 Förslag till lag om vissa gemensamhetsanläggningar mm.

Statens offentliga utredningar – SOU

Om LGA – SOU 1966:128

EVL – SOU 1938 : 23

Utredningar innan EVL upphävdes och ersattes helt av AL:

SOU 1977:12

SOU 1987: 26

SOU 1996 : 46

Utredningen om bidrag och regler för enskilda vägar, Enskild eller allmän väg? SOU 2001:67

Sök efter SOU:er på regeringens hemsida eller läs på bibliotek.