Etikettarkiv: Böcker

Examensarbete

Tänkte dela med mig av arbetet med mitt examensarbete och när det är klart publicera det här. Det blir förhoppningsvis i juni. Examensarbetet kommer att handla om enskilda vägar som förvaltas av samfällighetsföreningar. Jag kommer att ta upp frågor som kostnadsfördelning, extra slitageersättning och omförrättning.

Jag har samlat på mig en del material om ämnet som jag tänkte dela med mig av. Böcker, artiklar, dokument från Lantmäteriet, gamla examensarbeten mm.

Annonser

Böcker

 

Jag har letat upp en del böcker som tar upp enskilda vägar och samfällighetsföreningar. En del kommer jag använda som referenser i mitt examensarbete men det blir nog inte alla. Här är de böcker jag hittat som verkar relevanta: 

  • Almqvist, Per-Olof, Kalbro, Thomas & Larsson, Hans (1984). Anläggningslagen: tillämpning och erfarenheter. Stockholm: Statens råd för byggnadsforskning.
  • Bexelius, Alfred & Körlof, Voldmar (red.) (1965). Väglagarna: lagen om allmänna vägar, lagen om enskilda vägar m.fl. författningar ang. vägväsendet med anmärkningar och sakregister. 2., [revid.] uppl. Stockholm: Norstedt
  • Ekbäck, Peter (2007). Fastighetssamverkan för utförande, drift och förvaltning av gemensamma anläggningar: särskilt om Anläggningslagen och Lagen om förvaltning av samfälligheter. Stockholm: KTH.
  • Hemström, Carl (1986). Gemensamhetsanläggningar: inrättande och förvaltning. Stockholm: Norstedt
  • Ohlsson, Sven-Olof & Johansson, Hans (1981). Anläggningslagens tillämpning: gemensamhetsanläggningar, problem och erfarenheter. Stockholm: Statens råd för byggnadsforskning
  • Österberg, Tommy (2004). Samfälligheter: handbok för samfällighetsföreningar. 8., [uppdaterade] uppl. Stockholm: Norstedts juridik
  • Julstad, Barbro. Fastighetsindelning och markanvändning. Allmänt om fastighetsrätt och ganska lite om anläggningslagen, mest en introduktion
  • Kalbro Thomas. Markexploatering. Inte så mycket om gemensamhetsanläggningar.
  • EVA-REV – Ny utgåva – okt 2009 – handboken för väghållare, utgiven av Riksförbundet Enskilda Vägar