Böcker

 

Jag har letat upp en del böcker som tar upp enskilda vägar och samfällighetsföreningar. En del kommer jag använda som referenser i mitt examensarbete men det blir nog inte alla. Här är de böcker jag hittat som verkar relevanta: 

 • Almqvist, Per-Olof, Kalbro, Thomas & Larsson, Hans (1984). Anläggningslagen: tillämpning och erfarenheter. Stockholm: Statens råd för byggnadsforskning.
 • Bexelius, Alfred & Körlof, Voldmar (red.) (1965). Väglagarna: lagen om allmänna vägar, lagen om enskilda vägar m.fl. författningar ang. vägväsendet med anmärkningar och sakregister. 2., [revid.] uppl. Stockholm: Norstedt
 • Ekbäck, Peter (2007). Fastighetssamverkan för utförande, drift och förvaltning av gemensamma anläggningar: särskilt om Anläggningslagen och Lagen om förvaltning av samfälligheter. Stockholm: KTH.
 • Hemström, Carl (1986). Gemensamhetsanläggningar: inrättande och förvaltning. Stockholm: Norstedt
 • Ohlsson, Sven-Olof & Johansson, Hans (1981). Anläggningslagens tillämpning: gemensamhetsanläggningar, problem och erfarenheter. Stockholm: Statens råd för byggnadsforskning
 • Österberg, Tommy (2004). Samfälligheter: handbok för samfällighetsföreningar. 8., [uppdaterade] uppl. Stockholm: Norstedts juridik
 • Julstad, Barbro. Fastighetsindelning och markanvändning. Allmänt om fastighetsrätt och ganska lite om anläggningslagen, mest en introduktion
 • Kalbro Thomas. Markexploatering. Inte så mycket om gemensamhetsanläggningar.
 • EVA-REV – Ny utgåva – okt 2009 – handboken för väghållare, utgiven av Riksförbundet Enskilda Vägar

 

Annonser

Gamla examensarbeten

Jag har hittat några gamla examensarbeten som till vissa delar berör samma frågor som mitt.

Anläggningsbeslut – Hur följs de i praktiken?

Andelstal för specialfastigheter enligt anläggningslagen

Olika anläggningars lämplighet som gemensamhetsanläggning

Andelstal för Banverkets nyttjande av vägar

Rättvis kostnadsfördelning – Tillämpning av andelstalsbestämmelserna i Anläggningslagen

Gemensamhetsanläggningar, Basfakta 1990-2003

Samfällighetsföreningar – uttaxering

Termer och begrepp

Det finns en del begrepp som inte alltid är helt lätta att hålla isär, här kommer förklaring på några. Listan kommer kanske att fyllas på ytterligare ju längre jag kommer i arbetet.

 • Anläggningssamfällighet – De fastigheter som ingår i en gemensamhetsanläggning tillhör en samfällighet som ansvarar för anläggningens utförande och drift.
 • Båtnadsområde – Det geografiska område som vägen betjänar. Område som ingår i en båtnadsberäkning där man räknar på om vägen lönar sig att bygga. Området begränsas av de ingående fastigheterna eller de delar av fastigheterna som betjänas av vägen. En ingående fastighet kan även ha lotter på andra ställen som inte ingår i samma båtnadsområde.
 • Delägare – Ägare av deltagande fastigheter i en samfällighet.
 • Gemensamhetsanläggning – Anläggning som inrättats med AL och är gemensam mellan två eller flera fastigheter.
 • Sakägare – De personer (juridiska och fysiska) som är berörd av en särskild fråga, till exempel en gemensamhetsanläggning.
 • Samfällighetsförening – När en samfällighet förvaltas genom förenings­för­valt­ning bil­d­as en samfällighetsförening där deltagande fast­igheter är delägare.
 • Vägförening – Förvaltning av en enskild väg inom tätare bebyggelse enligt EVL kap 3 sköttes av en vägförening.
 • Vägsamfällighet – Förvaltning av en enskild väg på landet eller skogs­bil­vägar enligt EVL kap 2 och 4 sköttes av en väg­samfällig­het.

Webb-platser

Det finns några användbara webbplatser om man är intresserad av vägsamfälligheter. Här är några:

REV – Riksförbundet Enskilda Vägar – Här kan man till exempel läsa deras medlemstidning REV-Bulletinen.

Lantmäteriet

Service för samfällighetsföreningar

Samverka kring fastigheters gemensamma behov

Fastighetsregistret – Allmänna delen/Textdel – Statistik Här hittade jag information om hur många gemensamhetsanläggningar det finns och bildas varje år. Mycket annan statistik finns också.

Kronofogden

Handboken Utmätning, Information om utmätningar.

Trafikverket

Om enskilda vägar

Vägstatistik – enskilda vägar

Lagar

Notisum

Lagen.nu

Artiklar

Det finns en en del artiklar från tidskrifter.

REV-bulletinen – REV lägger ut alla artiklar på sin hemsida så kolla där.
Moderna, rättvisa och stabila förrättningar behövs, sid 8-9, nr 4 – 2007
Vår väg körs sönder! Har vi rätt till ersättning?, sid 4-5, nr 2 – 2007
Funderingar i föreningen?, sid 16-17, nr 2 – 2008
Enskilda vägar; historia och fakta, sid 1-2, nr 1 – 2004
Så får du in vägavgiften, sid 14, nr 2 – 2006
Hur gör man med medlemmar som inte betalar sin vägavgift?, sid 8-9, nr 3 – 2007
Vad gäller när nya fastigheter tillkommer i föreningen?, sid 10, nr 3 – 2007
Med Sotinge vägsamfällighet in i 2000-talet – omförrättning, sid 6-7, nr 2 – 2009
Enkelt att uppdatera stadgar utan omförrättning, sid 10-11, nr 2 – 2009
REV:s advokat om omförrättningar, sid12, nr 2 – 2009
Fördela kostnaderna rättvisare – omförrätta, sid 8, nr 2 – 2009
Våra enskilda vägar går till historien, sid 8, nr 3 – 2009

Aspect – Här finns en lista över publicerade artiklar. Läs dem på biblioteket.

Lantmätaren – Här finns en lista över publicerade artiklar. Läs dem på biblioteket.
Enskilt blir gemensamt, Lantmätaren, sid 4-5, nr 4 – 2002
Enskilt men ändå gemensamt, Lantmätaren, sid 4-5, nr 2 – 2003

Kartor, orientering och lite annat…